top of page
BØRNEHUSET HØJVANGEN

BØRNEHUSET HØJVANGEN

BØRNEHUSET HØJVANGEN

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og RØNSLEV er ved at lægge sidste hånd på projekteringen af en daginstitution for Horsens Kommune, beliggende nær Højvangskolen i det sydlige Horsens, der oplever stor tilflytning af børnefamilier. Daginstitutionen består af et fællesrum og otte grupperum, fordelt på fire vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Byggeriet udbydes i hovedentreprise, hvor totalrådgiverteamet fortsætter som bygherrens byggeleder og fører fagtilsyn.


Bygværket opføres med bærende facader af porebeton med facadebeklædning bestående af hhv. træbeklædning og tegl. Liggehallerne opføres med træskeletvægge og en facadebeklædning i træ. Hovedbygningens tre længer har med sadeltag med forskudt kiplinje, der opbygges i saksespær for at skabe dynamiske rum med hældning på lofterne. Tagene udføres med sedum for at forsinke regnvandet samt for at mindske ophedning fra sollys og for at tilpasse bygningen de grønne omgivelser.  


Grundformen består af tre længer, der rammer hinanden i skæve vinkler. Dette udgør sammen med de forskudte kiplinjer de arkitektoniske hovedgreb. Der er arbejdet med kendte, velafprøvede løsninger. Træspær, tegl og porebeton er de mest benyttede byggetekniske løsninger i landet, hvorfor der kan indbydes et bredt felt af entreprenører, der har erfaring med disse løsninger. Installationsmæssigt får bygningen et komfortventilationsanlæg samt et aggregat til produktionskøkkenet, så der sikres et godt indeklima, termisk og i forhold til luftkvalitet og lugt. Bygningen forsynes med fjernvarme, og belysning er velafprøvede LED-armaturer med lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. Bygningens udformning sikrer gode dagslysforhold, både i forhold til at kunne orientere sig ud mod det omkringliggende, grønne terræn og i forhold til at få lys ind i bygningen.


Daginstitutionen får naturprofil med fokus på forståelse af naturfænomener, samt leg og læring på daginstitutionens vilde legeplads.

Byggeår: 2023-under udførelse


Bruttoetageareal: 1.400 m²


Bygherre: Horsens kommune


Totalrådgiver: Arkitektfirmaet Vallentin Haugland


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, HVAC, brand og el

bottom of page