top of page
COOP HØJLAGER

HØJLAGER | ODENSE

COOP HØJLAGER

Coop Danmark har samlet deres non-food lager i et nyt, centralt placeret lager i de tidligere Roulunds Fabrikker. Projektet blev afleveret etapevis i  2009 og 2010. Projektet omfatter renovering af ca. 45.000 m² tidligere produktionshaller og opførelse af nyt højlager på 6.000 m². Højlageret er udført som et såkaldt clad rack, dvs. reolerne bærer klimaskærmen.


Projektorganisationen har været utraditionel, idet Odense Erhvervspark har haft egne projektledere på opgaven. Udover RØNSLEV har Balslev været involveret i projektering af el-tekniske anlæg, Niras har været involveret i projektering af vvs og kloak og Langebæk Logistik har stået for logistikken. På entreprenørsiden har Odense Erhvervspark udbudt ydelserne i fagentreprise, mens højlageret er udbudt som systemleverance, dog undtaget fundaments- og betonelemententreprisen, som er udbudt i fagentreprise.


Brandteknisk rådgivning

RØNSLEV har udført brandstrategi, brandtekniske simuleringer, brandteknisk rådgivning iht. Tekniske Forskrifter for brandfarlig virksomhed samt D&V for brandsikrings-systemer.


Projektet har været brandteknisk kompliceret, det være sig opgradering af 45.000 m² eksisterende produktionshaller fra 1960’erne til ny anvendelse og gældende lovgivning samt implementering af et 35 m højt clad rack lager i en niche mellem eksisterende bygninger. RØNSLEV har fra starten lagt vægt på optimering af projektet i relation til økonomi og sikkerhed. Således er brandsikringssystemerne i de eksisterende bygninger projekteret med respekt for de eksisterende konstruktioner og installationer, således unødig ombygning er undgået. Brandsikringssystemerne i højlageret er nøje projekteret, således at der opnås en tilfredsstillende sikkerhed, både i relation til myndighederne og til bygherre og lejer, uden unødvendigt dyre og komplicerede brandsikringssystemer. En særlig udfordring ved brandsikring af højlagre er den danske beredskabslovgivnings krav om muligheden for indvendig slukningsindsats. Denne problematik er løst på en enkel og sikker måde, som forventes at ville kunne finde anvendelse på fremtidige højlagerbyggerier.


Den brandtekniske rådgivning er foregået i en tæt dialog med de lokale brandmyndigheder og Beredskabsstyrelsen. I udførelsesfasen foregår ligeledes en tæt dialog mellem såvel danske som tyske rådgivere og entreprenører.

 

Projektering af konstruktioner

RØNSLEV har været bygværksprojekterende på hele projektet. Foruden kontrol af konstruktionerne i den eksisterende bygningsmasse har de primære opgaver bestået i at udarbejde statiske projekteringsrapporter, udarbejde beton-elementprojekt, projektere bundplade til højlageret, kontrollere leverandørberegninger for bærende konstruktioner i højlageret samt fagtilsyn.


Højlageret er funderet på ler. Idet der er skrappe krav til bundpladens deformation, har dette medført en traditionelt armeret betonplade på 400-800 mm tykkelse. Rønslev har samarbejdet med maskin- og reolleverandøren Schäfers tyske rådgivere om projektforudsætninger, grænse-fladekoordinering og -kontrol samt udfaldskrav.

Realiseret: 2010

 

Bruttoetageareal:
Nyt højlager, 6.000 m²
Renovering af eksist. lager, 45.000m²


Bygherre: Odense Erhvervspark


Totalentreprenør: Lillebælt Gruppen


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og brand


Adresse: Hestehaven 51, 5260 Odense S

bottom of page